Thiết kế kẹp file bên cạnh yếu tố marketing PR thương hiệu thì yếu tố tiện ích trong sử dụng cần đặc biệt chú ý. Việc phân ngăn đựng tài việc hợp lý cùng bế tai cài card visit sẽ là một điểm nhấn để ấn tượng tốt đẹp trong mắt khách hàng về sự chu đáo của bạn.